Requisites

Completely naming of institute

The ministry of Higher and Secondary specialized Education Tashkent pharmaceutical institute

 

Brief naming

Tashkent pharmaceutical institute

TFI;

TФИ;

TPHI.

 

Bank requisites

Budjet

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi g’aznachiligi

XKKM Markaziy bank Toshkent shahar Bosh Boshqarmasi

x/p 2340 2000 3001 0000 1010

MFO: 00014

INN: 201 122 909

TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI

100015, Toshkent sh. Oybek ko’chasi 45-uy. Tel:256-37-38

Sh/x/r:  10001 08602 62737 09410 00540 01

OKONX:  92110

INN:  201 363 967

 

Contract

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi g’aznachiligi

XKKM Markaziy bank Toshkent shahar Bosh Boshqarmasi

x/p 2340 2000 3001 0000 1010

MFO: 00014

INN: 201 122 909

TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI

100015, Toshkent sh. Oybek ko’chasi 45-uy. Tel:256-37-38

Sh/x/r:  40091 08602 62737 95010 00540 01

OKONX:  92110

INN:  201 363 967

 

 

 

04.09.2018, 13:54 15008