LEX.UZ

24.01.2014, 12:01 Без рубрики 2605

“Ўзбекистон Республикаси конун хужжатлари маълумотлари миллий базаси – “lex.uz” – хукукий ахборот излаш тизими”дан олинган меъёрий – хукукий хужжатлар

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚОНУНИ ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИ ТЎҒРИСИДА (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 49-сон, 578-модда) Қонунчилик палатаси томонидан 2014 йил 29 октябрда қабул қилинган Сенат томонидан 2014 йил 13 ноябрда маъқулланган Тошкент ш.,2014 йил 3 декабрь, ЎРҚ-378-сон
АЛИШЕР НАВОИЙ НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА «МАЪРИФАТ МАРКАЗИ» БИНОСИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШ ТЎГРИСИДА 2011 йил 14 ноябрь, 302-сон
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ АЛИШЕРА НАВОИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ «МАЪРИФАТ МАРКАЗИ» №302, 14 ноября 2011 г.
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ ТИЛИ ТЎГРИСИДАГИ КОНУНИ 1989 йил 21 октябрь, 3561-XI-сон
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ ТИЛИ ТЎГРИСИДАГИ КОНУНИ (ЯНГИ ТАХРИРИ) 1995 йил 21 декабрь, 167-I-сон
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ТАЪЛИМ ТУГРИСИДАГИ КОНУНИ 1997 йил 29 август, 464-I сон
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ МИЛЛИЙ ДАСТУРИ ТУГРИСИДАГИ КОНУНИ 1997 йил 29 август, 463-I-сон
КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ МИЛЛИЙ ДАСТУРИ (КТМД) КТМД
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ МИЛЛИЙ ДАСТУРИГА УЗГАРТИШ КИРИТИШ ТУГРИСИДАГИ КОНУНИ 2007 йил 9 апрель, УРК-87-сон
Узбекистон Республикаси Президентининг Фармони. “КОМПЬЮТЕРЛАШТИРИШНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ ВА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ТУГРИСИДА” 2002 йил 30 май, ПФ-3080-сон
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Карори. “КОМПЬЮТЕРЛАШТИРИШНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ ВА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДА” 2002 йил 6 июнь, 200-сон
Узбекистон Республикаси Президентининг Карори. “АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШГА ОИД КУШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТУГРИСИДА” 2005 йил 8 июль, ПК-117-сон
Узбекистон Республикаси Президентининг Карори. “УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЖАМОАТ ТАЪЛИМ АХБОРОТ ТАРМОГИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТУГРИСИДАГИ” 2005 йил 28 сентябрь, ПК-191-сон
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Карори. “ИЖРО ИНТИЗОМИНИ МУСТАХКАМЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДА” 1999 йил 12 февраль, 12-сон
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Карори. “УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ ХОКИМИЯТИ ВА БОШКАРУВ ОРГАНЛАРИДА “ИШ ЮРИТИШ” ВА ИЖРО НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ БУЙИЧА НОРМАТИВ ХУЖЖАТЛАРНИ ТАСДИКЛАШ ХАКИДА” 1999 йил 29 март, 140-сон
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ АРХИВЛАР ТУГРИСИДАГИ КОНУНИ 1999 йил 15 апрель, 768-I-сон
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ФУКАРОЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИ ТУГРИСИДА КОНУНИ 1994 йил 6 май, 1064-XII-сон
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Карори. “УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АРХИВ ИШИНИ БОШКАРИШНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТУГРИСИДА” 2004 йил 3 февраль, 49-сон
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Карори. “УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АРХИВ ИШИНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШГА ДОИР КУШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТУГРИСИДА” 2008 йил 26 август, 194-сон
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ “БАРКАМОЛ АВЛОД ЙИЛИ” ДАВЛАТ ДАСТУРИ ТУГРИСИДАГИ КАРОРИ 2010 йил 27 январь, ПК-1271-сон
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Карори. “РЕСПУБЛИКА ДОРИХОНА МУАССАСАЛАРИДА ДОРИ-ДАРМОНЛАР ВА ТИББИЙ БУЮМЛАР СОТИШ КОИДАЛАРИГА УЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТУГРИСИДА” 2010 йил 16 февраль, 18-сон
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Карори. “БАРКАМОЛ АВЛОД ЙИЛИ” ДАВЛАТ ДАСТУРИДА ХАМДА УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ И. КАРИМОВНИНГ УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИНИНГ 2010 ЙИЛ 29 ЯНВАРДАГИ 2009 ЙИЛДА МАМЛАКАТНИ ИЖТИМОИЙ-ИКТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ЯКУНЛАРИ ВА 2010 ЙИЛГА МУЛЖАЛЛАНГАН ИКТИСОДИЙ ДАСТУРНИНГ ЭНГ МУХИМ УСТУВОР ЙУНАЛИШЛАРИГА БАГИШЛАНГАН МАЖЛИСИДАГИ МАЪРУЗАСИДА БЕЛГИЛАБ БЕРИЛГАН АСОСИЙ КОИДАЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ БУЙИЧА УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИ СЕНАТИ КУМИТАЛАРИНИНГ НАЗОРАТ ФАОЛИЯТИ ВА ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ ТУГРИСИДА 2010 йил 25 февраль, 18-II-сон
Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирининг буйруги. “УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТИББИЁТ АМАЛИЁТИДА КУЛЛАШГА РУХСАТ ЭТИЛГАН ТИББИЙ БУЮМЛАРНИНГ РУЙХАТИНИ ТАСДИКЛАШ ТУГРИСИДА” 2010 йил 22 март, 81-сон
НОМЗОДЛИК ИМТИХОНЛАРИНИ УТКАЗИШ ТАРТИБИ ТУГРИСИДАГИ НИЗОМГА УЗГАРТИРИШ ВА КУШИМЧАЛАР КИРИТИШ ХАКИДА УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИ ХУЗУРИДАГИ ОЛИЙ АТТЕСТАЦИЯ КОМИССИЯСИ РАЁСАТИНИНГ КАРОРИ 2010 йил 25 март, 163/13-сон
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ “ФАРМАЦЕВТИКА ВА ТИББИЁТ ФАОЛИЯТИГА ЛИЦЕНЗИЯ БЕРИШНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДАГИ КАРОРИ” 2010 йил 7 апрель, ПК-1319-сон
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Карори. “ФАРМАЦЕВТИКА ФАОЛИЯТИНИ ЛИЦЕНЗИЯЛАШ ТАРТИБИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДА” 2010 йил 13 май, 91-сон
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ АРХИВ ИШИ ТУГРИСИДАГИ КОНУНИ 2010 йил 15 июнь, УРК-252-сон
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Карори. “ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИГА КАБУЛ КИЛИШ, ТАЛАБАЛАР УКИШИНИ КУЧИРИШ, КАЙТА ТИКЛАШ ВА УКИШДАН ЧЕТЛАШТИРИШ ТАРТИБИ ТУГРИСИДАГИ НИЗОМЛАРНИ ТАСДИКЛАШ ХАКИДА” 2010 йил 18 июнь, 118-сон
Узбекистон Республикаси Президентининг Фармони. “ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ БИТИРУВЧИЛАРИНИ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИГА ЖАЛБ ЭТИШ БОРАСИДАГИ КУШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТУГРИСИДА” 2010 йил 28 июль, ПФ-4232-сон
ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БОШКАРУВ, ТЕХНИК, ХИЗМАТ КЎРСАТУВЧИ ВА ЎКУВ-ЁРДАМЧИ ХОДИМЛАРИНИНГ НАМУНАВИЙ ШТАТЛАРИНИ ТАСДИКЛАШ ТЎГРИСИДА 2010 йил 15 декабрь, 485/1-сон
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Карори. «КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК ЙИЛИ» ДАВЛАТ ДАСТУРИ ТЎГРИСИДА 2011 йил 7 февраль, ПК-1474-сон
Ўзбекистон Республикасининг Конуни. АХБОРОТ-КУТУБХОНА ФАОЛИЯТИ ТЎГРИСИДА 2011 йил 13 апрель, ЎРК-280-сон
Ўзбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирининг буйруги. ШИФОКОР РЕЦЕПТИСИЗ СОТИЛАДИГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ РЎЙХАТИНИ ТАСДИКЛАШ ТЎГРИСИДА 2011 йил 1 июнь, 156-сон
Ўзбекистон Республикаси Конуни ДОРИ ВОСИТАЛАРИ ВА ФАРМАЦЕВТИКА ФАОЛИЯТИ ТЎГРИСИДА 1997 йил 25 апрель, 415-I-сон
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №415-I, 25 апреля 1997 г.